Statuten

Artikel 1. Naam

De vereniging draagt de naam: Contactgroep Personeelsbeleid Twente.

De verkorte naam van de vereniging luidt: CPT.

Artikel 2. Zetel en oprichtingsdatum

 1. De zetel van de vereniging is Enschede.
 2. De vereniging is opgericht op zeven december negentienhonderdzeventig in Enschede.

Artikel 3. Doel en verwezenlijking doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  – het verschaffen van een platform waar leden onderling werkervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen opdoen over ontwikkelingen op het vakgebied van Personeel & Organisatie (hierna ook te noemen “P&O”);
  – kennisverbreding en -verdieping van de leden op het P&O-vakgebied in de meest ruime zin van het woord.
 2. De vereniging tracht deze doelen te bereiken door regelmatig ( vijf à zes keer per jaar) bijeenkomsten te beleggen waar extern deskundigen of leden een bepaald onderwerp met betrekking tot het sociaal- en personeelsbeleid toelichten waarna discussie plaatsvindt. Bovendien wordt ook aan het informele netwerk aandacht besteed middels- aansluitend aan eerdergenoemde bijeenkomsten- een gezamenlijke maaltijd.
 3. De vereniging heeft geen winstoogmerk. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. De vereniging ontplooit geen commerciële activiteiten.
 4. De vereniging is geen platform voor commerciële activiteiten op het gebied van P&O.

Artikel 4. Leden

 1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn functionarissen van in Twente gevestigde instellingen en bedrijven, die als eindverantwoordelijke of senior met ruime werkervaring en diepgaand inzicht in het vakgebied uitsluitend, dan wel hoofdzakelijk belast zijn met taken op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en tevens geacht kunnen worden, door deskundigheid op dit gebied een bijdrage te kunnen leveren aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging.
 2. Het bestuur kan een aspirant lid dispensatie verlenen van de in het vorige lid genoemde kwaliteitseis.

Artikel 5. Ledenregister – Begunstigers

 1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 2. Begunstigers zijn zij die als zodanig door het bestuur zijn erkend en die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage. Begunstigers hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren en een adviserende stem uit te brengen.

Artikel 6. Toelating

 1. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
 2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 7. Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c. binnen een maand nadat een lid en besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  – wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  – wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld of het bestuur unaniem van mening is dat het lidmaatschap niet langer gepast is.
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk  met opgave van redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 8. Jaarlijkse bijdragen

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Van nieuw tot de vereniging toetredende leden kan een eenmalige bijdrage worden gevraagd waarvan de hoogte telkenjare door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Bij gebreke van een vaststelling is het bedrag nihil.

Artikel 9. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meerdere voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd: zowel het bestuur als één/tiende van de stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Zij zijn terstond en onbeperkt herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Er wordt naar gestreefd om het bestuur zoveel mogelijk een afspiegeling te doen zijn van het ledenbestand.
 4. Is geen voordracht opgemaakt dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vereniging belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder zal de algemene ledenvergadering een persoon benoemen die tijdelijk met het bestuur is belast.

Artikel 10. Einde bestuurslidmaatschap – schorsing

 1. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door het bedanken als bestuurslid.

Artikel 11. Bestuursfuncties – Besluitvorming

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner en voor de voorzitter uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie en maakt dit tegenstrijdig belang voor behandeling van het onderwerp kenbaar. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.

Artikel 12. Bestuurstaak – Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
 2. De naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid door de bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten komen ten laste van de vereniging.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 5. Het bestuur is – mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering – bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Het bestuur behoeft eveneens geen goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
  I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
  II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  d. het aangaan van dadingen;
  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Artikel 13. Jaarverslag – Rekening en verantwoording

 1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie (de “kascommissie”) onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. De algemene ledenvergadering stelt de rekening en verantwoording en het jaarverslag vast. Na het afleggen van de verantwoording door het bestuur kan de algemene ledenvergadering decharge aan het bestuur verlenen voor de bestuurshandelingen waarop de verantwoording betrekking heeft.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

Artikel 14. Algemene ledenvergadering

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen
 2. Jaarlijks, binnen de in artikel 13 lid 3 bedoelde termijn, wordt een algemene ledenvergadering (de “jaarvergadering”) gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de kascommissie;
  b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door een oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 15. Plaats, toegang en stemrecht

 1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft. Mocht de vereniging in een andere gemeente haar kantoor hebben, dan kan ook in die gemeente de algemene ledenvergadering gehouden worden.
 2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en de begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden.
 3. Over toelating van anderen beslist het bestuur.
 4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De begunstigers hebben een adviserende stem.
 5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Eén lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.

Artikel 16. Notulen

 1. De algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. die door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij de herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen mee kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over het voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, mits schriftelijk, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18. Bijeenroeping algemene ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5, doch kan ook door convocatie in het verenigingsorgaan plaatshebben.
  De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
  Uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen kunnen ook via elektronische post (e-mail) plaatsvinden.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 9.

Artikel 19. Statutenwijziging, fusie en splitsing

 1. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot statutenwijziging, tot fusie en splitsing.
 2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt genomen door een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een met name genoemd besluit als bedoeld in lid 1 zal worden voorgesteld.
 3. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel als bedoeld in lid 1 hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging of andere verrichting woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden, dan wel in het verenigingsorgaan (waaronder begrepen via de website) geconvoceerd.
 4. Een besluit als bedoeld in lid 1 behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan tien dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. Een statutenwijziging, fusie of splitsing treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, fusie of splitsing en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 20. Ontbinding en vereffening

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 19 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voorbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. De bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 21. Slotbepaling

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.