Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Contactgroep Personeelsbeleid Twente (CPT), gevestigd te Enschede, respecteert de privacy van haar leden, bezoekers van haar website en andere betrokkenen. CPT gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt of die CPT verzamelt wanneer je gebruik maakt van onze diensten. CPT is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken.

CPT is een vereniging van professionals, werkzaam op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en/of human resources management. CPT verschaft haar leden een platform waar zij onderling werkervaringen kunnen uitwisselen en kennisverbreding en -verdieping kunnen opdoen over ontwikkelingen op het vakgebied van sociaal- en personeelsbeleid en/of human resource management. CPT verwerkt de persoonsgegevens van haar leden.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen en verwerken:

 • Voorletters
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Profielfoto
 • Naam bedrijf
 • Logo bedrijf
 • Locatiegegevens bedrijf
 • URL website bedrijf
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s, genomen op bijeenkomsten/excursies

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken.

De CPT verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst,
 • Verzenden van de uitnodiging voor de bijeenkomsten/excursies.
 • Verzenden van facturen m.b.t. het lidmaatschap van de CPT.
 • Het onderhouden en vullen van onze website.
 • CPT verwerkt ook gegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

CPT verwerkt alle persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van bovengenoemde doelen. Welke gegevens dit zijn, verschilt per doel. Zo verzamelen wij voor het verzenden van de uitnodiging voor de bijeenkomsten/excursies andere persoonsgegevens dan voor het onderhouden vullen van onze website. In beginsel verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerken wij geen BSN nummers. Een BSN nummer verwerken wij alleen als daar een wettelijke grondslag voor is.

CPT verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst tussen jou en CPT, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of op grond van jouw toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren.

CPT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.. Hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard, hangt dus af van het doel waarvoor zij zijn verzamelt. Zodra je geen lid meer bent of het verzoek tot lidmaatschap wordt afgewezen, worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Dit geldt niet voor de foto’s die geplaatst worden op onze website. Deze worden verwijderd op het moment dat de berichtgeving over de betreffende bijeenkomst/excursie niet meer geplaatst is op onze website.

Delen van gegevens met derden.

CPT geeft jouw persoonsgegevens alleen door aan anderen (derde partijen) als zij dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken. Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring.

Wanneer CPT derden inschakelt die op haar instructie persoonsgegevens verwerkt, dan zal zij met die derden verwerkersovereenkomsten sluiten als bedoeld in de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door CPT en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouwpersoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van de gegevens sturen per e-mail aan  cpe.secretariaat@gmail.com. Deze rechten zijn niet onbeperkt. Niet in alle gevallen hoeft CPT jouw verzoek of bezwaar te honoreren. Soms heeft CPT je persoonsgegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht of een overeenkomst met jou.

We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

CPT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CPT neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via cpe.secretariaat@gmail.com.

Contactgegevens:

Contactgroep Personeelsbeleid Twente (CPT)

Website: www.cpe-enschede.nl

E-mail: cpe.secretariaat@gmail.com

Functionaris Gegevensbescherming CPT.

Anne Harperink is de Functionaris Gegevensbescherming van de CPT. Zij is te bereiken via harperink@damste.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring dateert van 28 augustus 2018. CPT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.