Doelstellingen

De Contactgroep Personeelsbeleid Twente (CPT) is een vereniging van professionals, werkzaam op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en/of human resources management. De vereniging is voortgekomen uit de toenmalige VTO (Vereniging Textielondernemers) en bestaat sinds het begin van de zestiger jaren. Oorspronkelijk waren uitsluitend hoofden van afdelingen Personeelszaken uit de textielindustrie lid van de CPT. Door ontwikkelingen in de tijd heeft zich dat uitgebreid tot andere bedrijven dan textiel. Aan de ledenlijst is te zien dat er eigenlijk geen leden meer werkzaam zijn in de textielindustrie.

Doelstelling

Verschaffen van een platform waar leden onderling werkervaringen kunnen uitwisselen en kennisverbreding en -verdieping kunnen opdoen over ontwikkelingen op het vakgebied van sociaal- en personeelsbeleid en/of human resource management.

Doelgroep

De doelgroep van de CPT zijn professionals die werken in Enschede en omgeving gevestigde instellingen en bedrijven, die uitsluitend, dan wel in belangrijke mate belast zijn met de eindverantwoordelijkheid op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en/of human resource management en tevens geacht kunnen worden, door deskundigheid op dit gebied, een bijdrage te kunnen leveren aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging.

Bijeenkomsten

Per verenigingsjaar zijn er 5 à 6 bijeenkomsten die meestal op een dinsdag van 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur plaatsvinden. Bij de bijeenkomsten komt een gastspreker die ons informeert over ontwikkelingen op ons vakgebied of er wordt een inleiding verzorgd door een van de eigen leden die ons laat meedelen in ervaringen die hij/zij heeft opgedaan in de eigen organisatie. Een enkele keer wordt een inleiding gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Na afloop van de inleiding is er steeds volop gelegenheid om op informele wijze nader met de leden in gesprek te gaan met aansluitend een gezamenlijk diner.

Aanmelding

Vakgenoten die geïnteresseerd zijn om lid te worden, kunnen dit door middel van het digitale aanmeldformulier op deze website bij het secretariaat kenbaar maken.

Statuten

De statuten zijn op deze website te vinden.